Wynajmij adres

Pra­gniemy zaofe­ro­wać Pań­stwu usługi, któ­rych celem jest zapew­nie­nie Pań­stwu narzę­dzi spraw­nego zarzą­dza­nia pro­wa­dzo­nym przed­się­bior­stwem, we wszyst­kich aspek­tach — praw­nych, finan­so­wych i organizacyjnych.

Ofe­ru­jemy wyna­jem adresu przy Kan­ce­la­rii Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o. w Kato­wi­cach przy ul. Łabę­dziej 10.

Nasze atuty to:

- pre­sti­żowy adres w Kato­wi­cach — dziel­nica Bry­nów, ul. Łabę­dzia 10.

- dosko­nała loka­li­za­cja — miej­sca par­kin­gowe dla Klien­tów w bez­po­śred­nim sąsiedztwie.

- pełna obsługa kore­spon­den­cji — zarówno pocz­to­wej, e-mail, faks.

- pełne zaple­cze umoż­li­wia­jące orga­ni­za­cję spotkań.

- obni­że­nie kosz­tów utrzy­ma­nia i eks­plo­ata­cji biura w porów­na­niu do biura stacjonarnego.

- kom­plek­sowa pomoc prawna przy reje­stra­cji i zało­że­niu dzia­łal­no­ści gospodarczej.

- fachowe wspar­cie prawne, księ­gowe i podatkowe.

W celu zapo­zna­nia ze szcze­gó­łową ofertą, pro­simy o kon­takt pod nume­rami telefonów:

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o.
ul. Łabę­dzia 10
40–521 Katowice

tel. fax: 32 748 95 99 (Sekretariat)

tel. 32 747 50 23

e-mail: instytut@pip.org.pl