Współpraca

Wśród stale współ­pra­cu­ją­cych z Pol­skim Insty­tu­tem Prawa kan­ce­la­rii praw­nych, wska­zać należy przede wszyst­kim Kan­ce­la­rię Adwo­kacką dr Joanny Oża­row­skiej — Sobie­raj z sie­dzibą w Kato­wi­cach, dzięki któ­rej możemy świad­czyć kom­plek­sowe usługi prawne w każ­dej dzie­dzi­nie, korzy­sta­jąc z boga­tego doświad­cze­nia Pani Adwo­kat oraz Jej Kancelarii.

Naszym Klien­tom, w razie zaist­nie­nia takiej potrzeby, jeste­śmy gotowi zapew­nić moż­li­wość indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji praw­nych z przed­sta­wi­cie­lami nauki prawa Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, jak rów­nież z innymi wybit­nymi spe­cja­li­stami i prak­ty­kami z poszcze­gól­nych dzie­dzin prawa, posia­da­ją­cymi bogate doświad­cze­nie zarówno w two­rze­niu, jak i sto­so­wa­niu prawa.