Regulamin strony

§ 1

 1. PIP – ozna­cza Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o., ul. Łabę­dzia 10, 40–521 Katowice.
 2. Por­tal inter­ne­towy – ozna­cza bez­płatny ser­wis inter­ne­towy stwo­rzony i pro­wa­dzony przez PIP, funk­cjo­nu­jący pod adre­sem http://www.pip.org.pl.
 3. Użyt­kow­nik – ozna­cza osobę korzy­sta­jącą w jaki­kol­wiek spo­sób z Por­talu internetowego.

§ 2

 1. Korzy­sta­jąc z por­talu inter­ne­to­wego, Użyt­kow­nik oświad­cza, że zapo­znał się z tre­ścią niniej­szego regu­la­minu i zobo­wią­zuje się do prze­strze­ga­nia jego postanowień.

§ 3

 1. Korzy­sta­nie z por­talu inter­ne­to­wego moż­liwe jest wyłącz­nie na ryzyko i koszt Użytkownika.
 2. PIP nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za skutki wyko­rzy­sta­nia przez Użyt­kow­nika infor­ma­cji zawar­tych w Por­talu inter­ne­to­wym oraz za skutki decy­zji, dzia­łań bądź czyn­no­ści pod­ję­tych na pod­sta­wie tych informacji.
 3. PIP nie udziela gwa­ran­cji, że korzy­sta­nie z Por­talu inter­ne­to­wego prze­bie­gać będzie bez zakłó­ceń czy przerw.
 4. PIP zastrzega sobie prawo zmiany, wyco­fa­nia, zawie­sze­nia lub prze­rwa­nia dowol­nej funk­cji lub wła­ści­wo­ści por­talu inter­ne­to­wego w każ­dym cza­sie, bez poin­for­mo­wa­nia Użyt­kow­nika oraz bez poda­nia przyczyny.

§ 4

 1. Użyt­kow­nik upraw­niony jest do wyko­rzy­sty­wa­nia udo­stęp­nio­nych mate­ria­łów w por­talu inter­ne­to­wym wyłącz­nie w zakre­sie wła­snego oso­bi­stego użytku dla celów niekomercyjnych.
 2. Wyko­rzy­sta­nie jakich­kol­wiek mate­ria­łów z por­talu inter­ne­to­wego w celach komer­cyj­nych wymaga każ­do­ra­zowo pisem­nej zgody PIP.
 3. PIP udo­stęp­nia w por­talu inter­ne­to­wym mate­riały chro­nione pra­wem autor­skim, takie jak układ tre­ści oraz poszcze­gólne jego czę­ści (komen­ta­rze, arty­kuły, felie­tony, zdję­cia, gra­fika), w związku z czym prawa do uży­wa­nia, kopio­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia wszyst­kich danych dostęp­nych w por­talu inter­ne­to­wym pod­le­gają w szcze­gól­no­ści prze­pi­som Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych.

§ 5

 1. Dostęp do infor­ma­cji mery­to­rycz­nych zawar­tych w por­talu inter­ne­to­wym nie wymaga od użyt­kow­nika prze­ka­za­nia infor­ma­cji pouf­nych oraz danych osobowych.

§ 6

 1. W celu zapo­zna­nia się z potrze­bami Użyt­kow­ni­ków, co wynika z dąże­nia do dosto­so­wa­nia tre­ści por­talu inter­ne­to­wego do wyma­gań i pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ków, por­tal inter­ne­towy używa mecha­ni­zmu „cookies”.
 2. Mecha­nizm „cookies” polega na zapi­sy­wa­niu przez por­tal inter­ne­towy krót­kich infor­ma­cji tek­sto­wych na kom­pu­te­rze Użyt­kow­nika, które ser­wer por­talu inter­ne­to­wego może odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z nim przez dany kom­pu­ter. Mecha­nizm „cookies” dostar­cza danych sta­ty­stycz­nych o ruchu Użyt­kow­ni­ków oraz o korzy­sta­niu przez Użyt­kow­ni­ków ze wska­za­nych ele­men­tów por­talu internetowego.
 3. Mecha­nizm „cookies” nie może zostać wyko­rzy­stany do prze­ję­cia danych dysku Użyt­kow­nika, prze­ję­cia danych lub kra­dzieży oso­bi­stych lub pouf­nych infor­ma­cji o Użytkowniku.

§ 7

 1. Zmiany niniej­szego regu­la­minu publi­ko­wane będą w por­talu inter­ne­to­wym i wcho­dzą w życie z dniem publikacji.
 2. Ewen­tu­alne spory wyni­kłe na tle niniej­szego regu­la­minu oraz zwią­zane z por­ta­lem inter­ne­to­wym, roz­strzy­gać będą sądy powszechne rze­czowo wła­ściwe w Katowicach.