Oferta / Usługi

Cha­rak­te­ry­styka działalności

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o. ofe­ruje usługi praw­ni­cze oraz dorad­cze, w jego struk­tu­rze znaj­duje się Kan­ce­la­ria Prawna oraz Zespół Dorad­ców w zakre­sie finan­so­wa­nia zewnętrznego.

Kan­ce­la­ria Prawna Pol­skiego Insty­tutu Prawa pro­wa­dzi obsługę prawną pod­mio­tów gospo­dar­czych – w szcze­gól­no­ści spółek prawa han­dlo­wego, a także osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Jed­no­cze­śnie Kan­ce­la­ria Prawna Pol­skiego Insty­tutu Prawa, może zapew­nić swym klien­tom obsługę wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nego spe­cja­li­sty z zakresu BHP i p.poż. Ponadto Kan­ce­la­ria współ­pra­cuje z orga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi, udzie­la­jąc im wyja­śnień i porad także nie­od­płat­nie (Fun­da­cje, Sto­wa­rzy­sze­nia). Do dys­po­zy­cji swo­ich Klien­tów, Kan­ce­la­ria Prawna Pol­skiego Insty­tutu Prawa oddaje praw­ni­ków – spe­cja­li­stów z zakresu prawa gospo­dar­czego, han­dlo­wego i finan­so­wego, prawa pracy i ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, prawa cywil­nego, admi­ni­stra­cyj­nego, kar­nego oraz pokrew­nych dys­cy­plin praw­ni­czych a także doświad­czo­nych rad­ców praw­nych i adwokatów.

W zakre­sie obsługi praw­nej spo­rzą­dzane są przez Kan­ce­la­rię umowy oraz opi­nie doty­czące poru­sza­nych zagad­nień oraz pro­wa­dzo­nych przed­się­wzięć i spraw. Kan­ce­la­ria repre­zen­tuje klien­tów we wszyst­kich sta­diach postę­po­wań sądo­wych i admi­ni­stra­cyj­nych, a także pośred­ni­czy w roz­mo­wach z orga­nami rzą­do­wymi i samo­rzą­do­wymi. Kan­ce­la­ria posiada bogate doświad­cze­nie zdo­byte na grun­cie kom­plek­sowo i sku­tecz­nie prze­pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji i kon­stru­owa­nia umów han­dlo­wych i cywil­nych w przed­mio­cie wie­lo­mi­lio­no­wych trans­ak­cji ze świa­to­wymi kon­cer­nami, takimi jak POLIMENI INTERNATIONAL, CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o., Plaza Cen­ters Poland, Plus Disco­unt Sp. z o.o., JERONIMO MARTINS POLSKABIEDRONKA.

Kan­ce­la­ria wypo­sa­żona jest we wszyst­kie środki tech­niczne, nie­zbędne dla pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści (tele­fon, fax, inter­net) jak rów­nież posiada pełne zaple­cze orga­ni­za­cyjne (akty prawne, orzecz­nic­two, wydaw­nic­twa, lite­ra­tura, opro­gra­mo­wa­nie praw­ni­cze, sejfy na doku­menty. Swoim Klien­tom gwa­ran­tu­jemy wyko­ny­wa­nie obsługi z zacho­wa­niem naj­wyż­szej sta­ran­no­ści i dyskrecji.

Pol­ski Insty­tut Prawa posiada w swo­ich zaso­bach, oprócz przed­sta­wi­cieli nauki prawa i praw­ni­ków zaj­mu­ją­cych się obsługą prawną (Kan­ce­la­rie Prawne PIP), także zespół spe­cja­li­stów świad­czą­cych usługi dorad­cze w zakre­sie pozy­ski­wa­nia źró­deł finan­so­wa­nia zewnętrz­nego, kre­dy­tów inwe­sty­cyj­nych, porę­czeń (Zespół Dorad­ców). Usługi te, w pod­sta­wo­wym zakre­sie mogą zostać załą­czone jako pakiet do obsługi praw­nej Pań­stwa Przed­się­bior­stwa. W szer­szym zakre­sie sta­no­wią przed­miot osob­nej oferty.

Zakres świad­czo­nych usług

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz pro­fe­sjo­na­lizm, który opie­ramy na bie­żą­cym moni­to­ro­wa­niu zmian w prze­pi­sach prawa, pozwo­liło nam stwo­rzyć ofertę, która w naszym prze­ko­na­niu pozwoli na zde­cy­do­wane i wymierne zmniej­sze­nie pro­ble­mów oraz spraw spor­nych przed wie­loma insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i pry­wat­nymi, dając jed­no­cze­śnie moż­li­wość więk­szego, szer­szego roz­woju przed­się­bior­stwa Klienta. Bio­rąc pod uwagę cią­głe zmiany i nowe­li­za­cje prze­pi­sów prawa, a zara­zem stale rosnące ocze­ki­wa­nia przed­się­bior­ców w reali­za­cji spraw, z któ­rymi bory­kają się nasi Klienci, naszą ofertę opie­ramy na szyb­ko­ści i sku­tecz­no­ści i przede wszyst­kim efektywności.

Wśród naszych usług pra­gniemy szcze­gól­nie Pań­stwu zaofe­ro­wać usługę win­dy­ka­cji należ­no­ści, którą Insty­tut świad­czy z powo­dze­niem od początku ist­nie­nia. Naszym głów­nym celem jest pro­fe­sjo­nalna win­dy­ka­cja, zmie­rza­jąca do zaspo­ko­je­nia wie­rzy­ciela. Wie­rzy­ciel może w każ­dym eta­pie pro­wa­dzo­nego postę­po­wa­nia, zarówno na eta­pie postę­po­wa­nia sądo­wego, jak i prze­są­do­wego, podej­mo­wać decy­zje w zakre­sie spo­sobu pro­wa­dze­nia win­dy­ka­cji. W zależ­no­ści od woli i życze­nia Wie­rzy­ciela, mogą to być zde­cy­do­wane dzia­ła­nia nakie­run­ko­wa­nie na szyb­kie odzy­ska­nie należ­no­ści, lub dzia­ła­nia mające na celu umoż­li­wie­nie dłuż­ni­kowi spłatę zobo­wią­zań, w spo­sób nie zra­ża­jący dłuż­nika do dal­szej współpracy.

Jed­no­cze­śnie praw­nicy Pol­skiego Insty­tutu Prawa z powo­dze­niem, od wielu lat, spe­cja­li­zują się pro­wa­dze­niu spraw z zakresu prawa budow­la­nego i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego. W powyż­szym zakre­sie pro­wa­dzimy ogól­no­pol­skie sprawy przed orga­nami admi­ni­stra­cji, zwią­zane z budową wielko powierzch­nio­wych obiek­tów han­dlo­wych czy obiek­tów miesz­kal­nych. Jed­no­cze­śnie z powo­dze­niem świad­czymy usługi zwią­zane z pla­no­wa­niem i zago­spo­da­ro­wa­niem prze­strzen­nym, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie zmiany bądź odpo­wied­niego okre­śle­nia prze­zna­cze­nia nie­ru­cho­mo­ści Klien­tów w opra­co­wy­wa­nych przez Gminy z całej pol­ski miej­sco­wych pla­nach zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego.

Kan­ce­la­ria Prawna świad­czy przede wszyst­kim usługi dla pod­mio­tów gospo­dar­czych, stąd w zakre­sie dzia­ła­nia Kan­ce­la­rii pozo­stają w pierw­szej kolej­no­ści zagad­nie­nia zwią­zane z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, a to:

 • prawne regu­la­cje doty­czące dzia­łal­no­ści gospodarczej,
 • prawo gospo­dar­cze i handlowe,
 • prawo podat­kowe,
 • prawo cywilne — w tym przede wszyst­kim zobo­wią­za­nia oraz prawo rzeczowe,
 • prawo budow­lane,
 • pla­no­wa­nie i zago­spo­da­ro­wa­nie przestrzenne,
 • prawo autor­skie,
 • ochrona kon­ku­ren­cji,
 • prawo pracy i ubez­pie­czeń społecznych,
 • prawo admi­ni­stra­cyjne,
 • prawo euro­pej­skie

W zakre­sie dzia­ła­nia Kan­ce­la­rii miesz­czą się także inne zagad­nie­nia, a to:

 • prze­pisy doty­czące fun­da­cji i stowarzyszeń,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo budow­lane,
 • prze­pisy doty­czące ochrony osób i mienia,
 • prawo pra­sowe.

Zakres obsługi praw­nej świad­czo­nej przez Kan­ce­la­rię obej­muje w szczególności:

 • opi­nio­wa­nie pod wzglę­dem praw­nym spraw prze­ka­za­nych przez Zleceniodawcę,
 • udział w nego­cja­cjach przy zawie­ra­niu umów,
 • spo­rzą­dza­nie pism i wniosków,
 • wystę­po­wa­nie w imie­niu Zle­ce­nio­dawcy przed orga­nami admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samorządowej,
 • uczest­nic­two — wraz ze Zle­ce­nio­dawcą bądź w jego imie­niu — w nego­cja­cjach doty­czą­cych zawie­ra­nych umów lub innych spraw,
 • zastęp­stwo pro­ce­sowe przed sądami powszech­nymi i Naczel­nym Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym, na pod­sta­wie udzie­lo­nego pełnomocnictwa,
 • doradz­two prawne dla orga­nów Zle­ce­nio­dawcy, jak rów­nież obsługa prawna posie­dzeń i pro­wa­dze­nie pra­wi­dło­wej dokumentacji,
 • udzie­la­nie bie­żą­cych porad i kon­sul­ta­cji prawnych.

Cen­nik świad­czo­nych usług

Dla obsługi praw­nej Klien­tów, Pol­ski Insty­tut Prawa pro­po­nuje usta­le­nie sta­łej, mie­sięcz­nej kwoty abo­na­men­to­wej. Jej dokładna wyso­kość jest zawsze indy­wi­du­al­nie nego­cjo­wana z Klien­tem w zależ­no­ści od prze­wi­dy­wa­nego zakresu prac w ramach sta­łej obsługi praw­nej. Tak samo, w dro­dze wspól­nych nego­cja­cji, usta­lane są wszel­kie pozo­stałe kwe­stie, zwią­zane ze świad­cze­niem usług przez Pol­ski Insty­tut Prawa.

W spra­wach zwią­za­nych z zastęp­stwem pro­ce­so­wym, Kan­ce­la­rii przy­słu­gi­wać będzie za przy­ję­cie sprawy do pro­wa­dze­nia wyna­gro­dze­nie okre­ślone odpo­wied­nimi prze­pi­sami, a ponadto wyna­gro­dze­nie zasą­dzone przez Sąd jako koszty zastęp­stwa pro­ce­so­wego. W przy­padku zaś, gdy jest to wyma­gane przez prze­pisy lub aktu­alną prak­tykę sądów, wyna­gro­dze­nie to zosta­nie usta­lone odręb­nie za każdą sprawę. Rów­nież w dro­dze odręb­nej umowy usta­lane jest wyna­gro­dze­nie za czyn­no­ści wyma­ga­jące znacz­nego nakładu pracy, prze­kra­cza­ją­cego zakres bie­żą­cych porad i kon­sul­ta­cji (np. dłu­go­trwałe nego­cja­cje kon­trak­tów). Uzgod­nione wcze­śniej koszty pono­szone przez Kan­ce­la­rię przy wyko­ny­wa­niu umowy (dele­ga­cje, podróże, hotele, poczta), Zle­ce­nio­dawca zwraca Kan­ce­la­rii na pod­sta­wie odręb­nej fak­tury. W przy­padku zle­co­nych spraw win­dy­ka­cyj­nych, Pol­ski Insty­tut Prawa pro­po­nuje usta­le­nie dodat­ko­wego wyna­gro­dze­nia pro­wi­zyj­nego od kwot wyeg­ze­kwo­wa­nych od dłuż­nika, któ­rego wyso­kość jest zawsze usta­lana dla danego, kon­kret­nego zlecenia.

Do wszyst­kich należ­no­ści Kan­ce­la­rii doli­czany jest poda­tek od towa­rów i usług VAT w odpo­wied­niej wysokości.

Miej­sce i czas świad­cze­nia usługi

Czyn­no­ści objęte zakre­sem usług świad­czo­nych przez Kan­ce­la­rię, wyko­ny­wane będą w biu­rze Zle­ce­nio­biorcy od ponie­działku do piątku, w godzi­nach pracy Kan­ce­la­rii. Wska­zany wyżej zakres cza­sowy obsługi obej­muje także uczest­nic­two w roz­pra­wach sądo­wych, spo­tka­nia w sie­dzi­bie Zle­ce­nio­dawcy, bądź w Kan­ce­la­rii, względ­nie w innym miej­scu, w któ­rym Zle­ce­nio­dawca zała­twia sprawy lub pro­wa­dzi nego­cja­cje. Zasadą jest, że bie­żąca i doraźna obsługa odbywa się w sie­dzi­bie Zle­ce­nio­dawcy, a prace kon­cep­cyjne w Kan­ce­la­rii. W przy­padku koniecz­no­ści wyra­że­nia opi­nii w roz­strzy­gnię­ciu pil­nych i szcze­gól­nie waż­nych dla Zle­ce­nio­dawcy zagad­nień, stan­dar­dem będą bie­żące kon­sul­ta­cje tele­fo­niczne, prze­ka­zy­wa­nie opra­co­wy­wa­nych zagad­nień drogą elek­tro­niczną lub fak­sową, także poza zakre­sem cza­so­wym wska­za­nym powyżej.

W ramach oferty pro­po­nu­jemy odby­wa­nie dyżu­rów pra­cow­ni­ków Kan­ce­la­rii w sie­dzi­bie Zle­ce­nio­dawcy w celu roz­wią­za­nia bie­żą­cych pro­ble­mów i spraw, ter­miny i godziny dyżu­rów uzgod­nione zostaną bez­po­śred­nio ze Zleceniodawcą.