O kancelarii

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o., to Kan­ce­la­ria Prawna, two­rzona i pro­wa­dzona od wielu lat przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych praw­ni­ków, sta­no­wią­cych zespół fachow­ców o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach i dużej wie­dzy, któ­rzy sze­roko pojętą obsługę opie­rają na czu­wa­niu nad cało­kształ­tem dzia­łal­no­ści ich klientów.

Wśród współ­pra­cow­ni­ków Insty­tutu znaj­dują się przed­sta­wi­ciele: kadry nauko­wej wyż­szych uczelni, zawo­dów praw­ni­czych i fak­tycz­nie świad­czący usługi doradz­twa praw­nego i finan­so­wego. Wspól­nicy Kan­ce­la­rii posia­dają tytuły dok­to­rów nauk praw­nych, są także czyn­nymi wykła­dow­cami na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego. Wśród swo­ich współ­pra­cow­ni­ków Insty­tut może poszczy­cić się dok­to­ran­tami tegoż Wydziału, doświad­czo­nymi praw­ni­kami. Kon­sul­tan­tami Kan­ce­la­rii są naukowi pra­cow­nicy Uni­wer­sy­tetu, rze­czo­znawcy oraz bie­gli sądowi, a także fachowcy z wielu dzie­dzin z zakresu dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Kan­ce­la­ria głów­nie spe­cja­li­zuje się w sta­łej obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów gospo­dar­czych, spółek prawa han­dlo­wego, jak rów­nież osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Nie ogra­ni­czamy się jedy­nie do postę­po­wań sądo­wych, ale słu­żymy radą, spe­cja­li­stycz­nymi opi­niami i pomy­słami na roz­wią­za­nie poszcze­gól­nych pro­ble­mów. W naszej wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści od samego początku kie­ru­jemy się zasadą, by oto­czyć kom­plek­sową opieką każ­dego klienta w taki spo­sób, by ten miał pełną i niczym nie­ogra­ni­czoną moż­li­wość pro­wa­dze­nia swej działalności.

Uczest­ni­czymy w roz­wią­zy­wa­niu wszel­kich pro­ble­mów praw­nych, w tym w pro­wa­dze­niu spraw urzę­do­wych, sądo­wych, ale także w pro­wa­dzo­nych przez naszych klien­tów nego­cja­cjach i roz­mo­wach z part­ne­rami han­dlo­wymi. Współ­pra­cu­jąc z dużą grupą klien­tów, ope­ru­ją­cych na naj­róż­niej­szych ryn­kach i w nie­zli­czo­nych dzie­dzi­nach, znamy obecne pro­blemy przed­się­bior­ców, potra­fimy je roz­wią­zy­wać, wycią­gać z nich naukę i pozy­ski­wać kolejne doświad­cze­nia. Przy­szłe pro­blemy sta­ramy się prze­wi­dy­wać i im zapobiegać.

Współ­pra­cu­jemy z wie­loma kan­ce­la­riami praw­nymi m.in. ze Ślą­ska i Opolsz­czy­zny. Nadto możemy poszczy­cić się współ­pracą z auto­ry­te­tami nauk praw­nych, wykła­dow­cami uni­wer­sy­tec­kimi, jak rów­nież wybit­nymi spe­cja­li­stami z poszcze­gól­nych dzie­dzin prawa, posia­da­ją­cych bogate doświad­cze­nie zarówno w two­rze­niu, jak i sto­so­wa­niu prawa.

Ser­decz­nie zapra­szamy do działu „oferta”, gdzie zamie­ści­li­śmy szcze­gó­łowe infor­ma­cje, dzięki któ­rym ist­nieje moż­li­wość szcze­gó­ło­wego zapo­zna­nia się z sze­ro­kim pro­fi­lem dzia­łal­no­ści naszej kancelarii.