Kontakt

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o.
ul. Łabę­dzia 10
40–521 Kato­wice

tel. 32 747 50 23

tel. fax: 32 748 95 99 (Sekretariat)

e-mail: instytut@pip.org.pl

For­mu­larz kontaktowy

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z poniż­szego for­mu­la­rza kon­tak­to­wego, za pośred­nic­twem któ­rego może­cie Pań­stwo prze­słać nam zapy­ta­nie bądź opi­sać okre­ślony pro­blem, wyma­ga­jący pomocy praw­nej. W związku z tym, iż nasza kan­ce­la­ria nie świad­czy usług praw­nych bez wyna­gro­dze­nia, odpo­wiedź ode­ślemy mailem zwrot­nym po usta­le­niu warun­ków płatności.

Adres e-mail (wyma­gane)

Wia­do­mość