Blog Towarzystwa Przyjaciół Nauk Helios

Fotografie flar satelitów telekomunikacyjnych Iridium

Opublikowano 14.02.2011 w kategorii AstroFoto, Iridium

Czytaj więcej »

Fotografie Księżyca

Opublikowano 14.02.2011 w kategorii AstroFoto, Księżyc

Czytaj więcej »

Fotografie Słońca

Opublikowano 14.02.2011 w kategorii AstroFoto, Słońce

Czytaj więcej »

Fotografie koniunkcji ciał niebieskich

Opublikowano 14.02.2011 w kategorii AstroFoto, Koniunkcje

Czytaj więcej »

Fotografie gwiazdozbiorów

Opublikowano 14.02.2011 w kategorii AstroFoto, Gwiazdozbiory

Czytaj więcej »

06.09.2008 — Obserwacje w Kaletach

Opublikowano 12.02.2011 w kategorii 2008, Obserwacje nieba

6 wrze­śnia 2008 roku miały miej­sce nasze pierw­sze wspólne obser­wa­cje noc­nego nieba. Razem z przy­ja­ciółmi z AstroCD spo­tka­li­śmy się na leśnej pola­nie w Kale­tach — nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści poło­żo­nej pośród Lasów Lubli­niec­kich. Jak na począ­tek wrze­śnia pogoda spi­sała się na medal. Na obser­wa­cjach zja­wiło się bar­dzo wiele osób zain­te­re­so­wa­nych “pod­glą­da­niem” noc­nego nieba. Obszer­niej­sza rela­cja ze spo­tka­nia na Forum AstroCD –> […]

Czytaj więcej »

04.01.2011 — częściowe zaćmienie Słońca

Opublikowano 04.01.2011 w kategorii 2011, Obserwacje nieba

Dzi­siaj mie­li­śmy oka­zję do obser­wa­cji czę­ścio­wego zaćmie­nia Słońca. Zja­wi­sko było bar­dzo wycze­ki­wane przez miło­śni­ków astro­no­mii, bowiem zaćmie­nia Słońca nie należą do czę­stych zja­wisk w naszym kraju. Dzi­siej­szemu spek­ta­klowi na nie­bie smaczku doda­wał fakt, iż Księ­życ zakryje swą tar­czą około 80% tar­czy Słońca. Po przy­go­to­wa­niu naszego sprzętu, przy­stą­pi­li­śmy do obser­wa­cji. Pierw­szy kon­takt tar­czy Księ­życa z tar­czą Słońca udało […]

Czytaj więcej »

17–20.09.2009 — Zlot AstroCD w Mucznym

Opublikowano 26.12.2010 w kategorii 2009, Obserwacje nieba

W dniach 17–20 wrze­śnia 2009 roku uczest­ni­czy­li­śmy w zlo­cie Forum AstroCD jaki został zor­ga­ni­zo­wany w małej biesz­czadz­kiej miej­sco­wo­ści o nazwie Muczne. Biesz­czady to nie tylko smo­li­ście ciemne niebo ale i prze­piękna oko­lica. Poza obser­wa­cjami warto było wybrać się na spa­cer w góry by cie­szyć się wido­kiem prze­pięk­nych biesz­czadz­kich pano­ram. Pod­czas obser­wa­cji noc­nego nieba, już samą lor­netką 15x70 udało się nam […]

Czytaj więcej »

17/18.07.2009 — Plejady, Księżyc i planety

Opublikowano 26.12.2010 w kategorii 2009, Obserwacje nieba

W poło­wie lipca 2009 spo­tka­li­śmy się na kolej­nych obser­wa­cjach. Tym razem na nasz punkt obser­wa­cyjny wybra­li­śmy przed­mie­ścia Sie­mia­no­wic Ślą­skich.  Połu­dniowa strona nieba była opa­no­wana przez łunę z aglo­me­ra­cji ślą­skiej gdzieś do 30–40 stopni nad hory­zon­tem. Gwiaz­do­zbiór Skor­piona było ledwo widoczny. Do obser­wa­cji pozo­sta­wał zatem zenit, pół­noc oraz tro­chę wschód i zachód. Obser­wo­wa­li­śmy to co się dało, ale […]

Czytaj więcej »

22.04.2009 — Obserwacje Saturna na “Pszczelniku”

Opublikowano 26.12.2010 w kategorii 2009, Obserwacje nieba

22 kwiet­nia 2009 roku wspól­nymi siłami zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy pokaz nieba na pły­cie boiska zlo­ka­li­zo­wa­nego w Parku “Psz­czel­nik” w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich. “Głów­nym daniem” pod­czas obser­wa­cji miał być tran­zyt cie­nia jed­nego z księ­ży­ców Saturna na jego tar­czy. Nie­stety warunki atmos­fe­ryczne (głów­nie sta­bil­ność atmos­fery, a raczej jej brak) nie pozwo­liły nam cie­szyć się tym zja­wi­skiem. Jed­nak mimo wszystko pogoda dopi­sała, i choć niebo nie […]

Czytaj więcej »

Kategorie