Witamy na naszej stronie www!

Kim jesteśmy?

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o., to Kan­ce­la­ria Prawna, two­rzona i pro­wa­dzona od wielu lat przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych praw­ni­ków, sta­no­wią­cych zespół fachow­ców o wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach i dużej wie­dzy, któ­rzy sze­roko pojętą obsługę opie­rają na czu­wa­niu nad cało­kształ­tem dzia­łal­no­ści ich klien­tów. Kan­ce­la­ria głów­nie spe­cja­li­zuje się w sta­łej obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów gospo­dar­czych, spółek prawa han­dlo­wego, jak rów­nież osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Nie ogra­ni­czamy się jedy­nie do postę­po­wań sądo­wych, ale słu­żymy radą, spe­cja­li­stycz­nymi opi­niami i pomy­słami na roz­wią­za­nie poszcze­gól­nych problemów.

Dowiedz się więcej »

Poznaj naszą ofertę

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o. ofe­ruje usługi praw­ni­cze oraz dorad­cze, w jego struk­tu­rze znaj­duje się Kan­ce­la­ria Prawna oraz Zespół Dorad­ców w zakre­sie finan­so­wa­nia zewnętrznego.

Kan­ce­la­ria Prawna świad­czy przede wszyst­kim usługi dla pod­mio­tów gospo­dar­czych, stąd w zakre­sie jej dzia­ła­nia pozo­stają w pierw­szej kolej­no­ści zagad­nie­nia zwią­zane z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, takie jak m.in. win­dy­ka­cja należ­no­ści, prawo han­dlowe i gospo­dar­cze, prawo cywilne (prawo zobo­wią­zań i prawo rze­czowe), prawo podat­kowe, prawo budowlane.

Zespół Dorad­ców to zespół spe­cja­li­stów świad­czą­cych usługi dorad­cze w zakre­sie pozy­ski­wa­nia źró­deł finan­so­wa­nia zewnętrz­nego, jak dota­cje (w tym rów­nież unijne), kre­dyty inwe­sty­cyjne czy poręczenia.

Dowiedz się więcej »

Skontaktuj się z nami

Pol­ski Insty­tut Prawa Sp. z o.o.
ul. Łabę­dzia 10,
40–521 Kato­wice
Sąd Rejo­nowy Katowice-Wschód w Kato­wi­cach
KRS 0000376235, Wyso­kość kapi­tału zakła­do­wego 131.000,00 PLN
NIP: 643–16-50–390    REGON: 278095692.
tel./fax. (32) 748 95 99

e-mail: instytut@pip.org.pl

Dowiedz się więcej »